Moreel kompas

Moreel kompas
De tijd schrijdt voort en ook normen en waarden veranderen, ontwikkelen zich. Er is een vanzelfsprekende noodzaak te voelen aan en voor een moreel kompas. Vergelijk milieuvraagstukken, als in de vorm van een mensenrecht. Enige wettelijke regel die anachronistische belangen nog kan verdedigen neemt het feit niet weg dat het de mens is die het milieu verwoest. Wat betekent dit voor onze kinds kinderen? Het recht van een kind is een ongeschreven wet die voortkomt uit hoofd, hart en ziel, uit onbetwist fatsoen. Zo kenmerkt een beschaving zich door de wijze waarop de zwakken beschermd worden en de manier waarop men de kracht van de sterken weet aan te wenden. Elk mens is ook maar een mens, ……… Deze norm komt uit de ziel: Lindenbaum/Cohen 2.0.

Mensenrechten
Er bestaan rond honderd verschillende mensenrechten, vervat in internationale verdragen. De meeste zijn van oorsprong westerse rechten die vanaf de zeventiende eeuw zijn geformuleerd. Mensenrechten worden vaak in drie categorieën ingedeeld.[Die categorieën worden ook wel generaties genoemd, hoewel dat niet helemaal overeenkomt met de chronologische volgorde van vastlegging in internationale verklaringen en verdragen.

  • Eerste generatie: burgerrechten en politieke rechten, of klassieke grondrechten. Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid en het recht op leven.
  • Tweede generatie: economische, sociale en culturele rechten. Ze leggen de nadruk op sociale rechtvaardigheid. Voorbeelden zijn het recht op voedsel, inkomen, onderdak en scholing. Deze rechten werden tegelijk met de burgerrechten en politieke rechten in 1948 vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
  • Derde generatie: collectieve rechten. Die werden vooral vanaf de jaren 1970 vastgelegd en kregen steun in de ontwikkelingslanden tijdens de dekolonisatie, toen veel Afrikaanse en Aziatische staten het recht op zelfbeschikking, het recht op beheer van eigen grondstoffen en een eerlijke welvaartsverdeling voor hun eigen natie eisten.